Sådan gør vi

Skolestyrkens metoder og værktøjer tager afsæt i at fremme trivsel og forebygge og håndtere mobning ved at sætte ind flere steder og på flere niveauer samtidig.

Hvad går Skolestyrken ud på?

Skolestyrkens arbejde med skoletrivsel og mobning bygger på tre dele:

 • Trivselsfremme
 • Forebyggelse af mobning
 • Håndtering af mobning

De tre supplerer hinanden og er alle afgørende for arbejdet med at styrke fællesskaberne på skolen.

Vi fremmer skoletrivsel

Skolestyrken tilbyder hjælp til at styrke alt det gode, som skoler allerede gør for eleverne og fællesskabet i hverdagen. Det handler om at gøre trivsel til en del af skolens kerneopgave – for eksempel ved at tænke det ind i undervisningen. For når eleverne trives, styrker det deres personlige og sociale udvikling – og deres faglige udbytte.

Vi håndterer mobning

Mobning findes på alle skoler. Skolestyrken støtter skoler i at opbygge et beredskab, så alle er forberedt, og alle trækker i samme retning – og så alle på skolen ved præcis, hvad deres rolle er i forhold til at håndtere mobning. Der findes ikke én løsning, som kan stoppe al mobning, men det er vigtigt at gøre en samlet indsats ud fra nogle fælles principper.

Vi forebygger mobning

Skolestyrken klæder skoler på til at forebygge mobning med metoder og værktøjer, som vi – fra forskningen – ved virker. Det er fx afgørende, at alle på skolen har et fælles sprog og en opdateret viden om, hvad mobning er, og at alle ved, hvad deres rolle og ansvar som voksne er – sammen og hver for sig. Det har også stor betydning, at de voksne på skolen har en ensrettet tilgang til arbejdet med elevernes fællesskaber.

Vi skaber sammenhæng for hele skolen

Skolestyrken arbejder målrettet mod at skabe sammenhæng mellem skolens overordnede strategi og organisering, medarbejdernes kompetencer og den pædagogiske praksis.

Vi støtter skolen i at skabe fælles fodslag og styre mod fælles mål, når vi sætter ind flere steder på én gang og arbejder systematisk på mange niveauer på samtidig.

Vi tager udgangspunkt i netop jeres skole

Skolestyrken tager udgangspunkt i den enkelte skoles nuværende trivselsarbejde og tilbyder skolen hjælp til at finde ud af, hvad skolen selv ønsker at arbejde med for at fremme trivsel og forebygge og håndtere mobning.

De fleste af aktiviteterne i arbejdet med Skolestyrken kan integreres i eksisterende møder, team-arbejde og undervisningssituationer.

Læs mere om, hvad det kræver at være en del af Skolestyrken.

Vi arbejder med fire nøgleområder

Vi har fokus på fire nøgleområder i alle metoder, tiltag og værktøjer:

 • Trygge fællesskaber
 • Ligeværd
 • Elevernes stemme
 • Mobning

Læs mere om Skolestyrkens pædagogiske grundlag.

Vi uddanner udvalgte medarbejdere til ressourcepersoner

Udvalgte medarbejdere – fx skolens AKT-lærere, trivselskoordinatorer eller inklusionsvejledere – bliver uddannet ressourcepersoner i Skolestyrken.

Ressourcepersonernes opgave er at planlægge, udvikle og forankre arbejdet med Skolestyrken i skolens trivselsarbejde.

Skolestyrken tilbyder:

Vi undersøger skolens trivselsarbejde, udarbejder sammen med skolen en aktionsplan for trivselsfremme og håndtering af mobning – og vi uddanner centrale medarbejdere til at udvikle og forankre skolens arbejde med trivsel.

 • Status på skolens trivselsarbejde
  Statussen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt alle skolens medarbejdere, involvering af elevrådet, resultater fra den nationale trivselsmåling og skolens politikker og strategier.

 • Aktionsplan
  På baggrund af statussen på skolens trivselsarbejde udarbejder konsulenter fra Alliancen mod mobning i samarbejde med skolen en prioriteret aktionsplan for arbejdet med Skolestyrken.

 • Læring i og af praksis
  Skolestyrken præsenterer skolens pædagogiske medarbejdere for metoder, værktøjer og materialer, der peger ind i den daglige pædagogiske praksis. Metoderne afprøves i forløb på teamniveau – inspireret af aktionslæringsmetoden.
 • Kompetenceløft
  Vi efteruddanner ressourcepersoner fra skolen i at planlægge, udvikle og forankre arbejdet med Skolestyrken. Lærere og pædagoger bliver klædt på med blandt andet faglig viden om børns fællesskaber, trivsel og indsatser mod mobning.
 • Fælles sprog
  Skolestyrken hjælper jer med at udvikle et fælles sprog for trivsel og mobning for alle, der arbejder på skolen. Vi integrerer trivselsarbejdet i alle dele af skolens arbejde og styrker den kulturelle og organisatoriske sammenhæng på skolen.
 • Redskaber til at forebygge og håndtere mobning på mellemtrinnet
  Skolestyrken giver metoder og værktøjer til mellemtrinnet, hvor mobning er en særlig stor udfordring. Derudover tilbyder Skolestyrken konkret vejledning og redskaber til at håndtere mobning.

Skolestyrken og dens pædagogiske grundlag er testet, udviklet og tilpasset i samarbejde med skoler fra hele landet. Derudover baserer Skoletyrken sig på erfaringer fra bl.a. Sverige og Australien.