Forældredeltagelse i trivselsarbejdet

Inspiration fra Skolestyrken

Her kan I finde inspiration til at arbejde med forældredeltagelse i trivselsarbejdet.

Personalemøde om forældredeltagelse i trivselsarbejdet

Vi anbefaler, at skolens pædagogiske personale bruger to timer på et personalemøde til at sætte fokus på forældredeltagelse i trivselsarbejdet.

Vi anbefaler, at et par ressourcepersoner påtager sig at facilitere mødet i samarbejde med skolelederen, som indleder med at sætte rammen og afslutter med at opsummere, hvad de næste skridt bliver.

Øvrig inspiration til forældredeltagelse i trivselsarbejdet

Overordnet på skoleniveau

 • Sørg for, at skolebestyrelsen ser Skolestyrkens film til forældre. 
 • Sørg for, at alle kontaktforældre/trivselsforældre/forældreråd bruger Skolestyrkens tjekliste en gang årligt ved første møde.
 • Beslut nogle fælles rammer og principper for, hvordan I inddrager forældrene i trivselsarbejdet. Overvej i den forbindelse, om det på jeres skole giver mening at lave forskellige procedurer for årgange/trin, eller om procedurerne passer til alle trin.
 • Lav altid bordplan til forældremødet/forældrearrangementer – det sikrer tryghed for de forældre, der ikke har nogen at sidde sammen med. Overvej fra gang til gang at blande forældrene på tværs af deres børns køn og legerelationer for at undgå faste grupperinger.  

Særligt for arbejdet med kontaktforældre/trivselsforældre/forældreråd

 • Aftal, hvordan I inddrager kontaktforældre/trivselsforældre/forældreråd i at lave dagsorden til forældremøder – så det er ens for alle klasser.
 • Sørg for, at der er klare rammer for forældrerådet/kontaktforældres arbejde. 
 • Overvej, om I vil udarbejde en folder til alle forældre med jeres rammer og retningslinjer. 
 • Overvej, om alle forældreråd skal have en kontaktlærer tilknyttet, der kender til skolens mål og principper for trivselsforældrenes/kontaktforældrenes opgaver.
 • Sørg for, at forældrerådet/kontaktforældre har en klar målsætning om, at alle forældre/børn kan deltage i arrangementer, uanset om de har mange eller få ressourcer i hjemmet – alle behøver ikke yde det samme.

Forældreinddragende aktiviteter

Idéer til forældremøde med fokus på trivselsarbejde

Sæt Skolestyrken og trivsel på dagsordenen til et forældremøde, og facilitér en tryg dialog med forældrene, hvor de kan bidrage med deres perspektiver. Find inspiration her.

Forældremøde ved håndtering af mobning

OBS: Hvis der er tale om mobning eller mistanke om mobning skal I først bruge ’Værktøj til håndtering af mobning’. Derefter kan der være brug for et særligt forældremøde, hvor I orienterer om situationen. Målet er her, at forældrene får tillid til, at I tager hånd om udfordringerne. Find inspiration her.

Samtale med forældre om elev der er udfordret i fællesskabet

Her kan du finde inspiration til, hvordan du kan facilitere en samtale med forældre, hvis barn er udfordret i fællesskabet. Klik her.

Inddragelse af kontakt og trivselsforældre

Sæt rammen for klassens trivselsforældre/kontaktpersoner. Klik her.

Til skolens ledelse og ressourcepersoner

Sådan kan I inddrage skolebestyrelsen

Vi anbefaler, at I løbende har et punkt på jeres bestyrelsesmøder, hvor ledelsen og evt. udvalgte ressourcepersoner orienterer om arbejdet med Skolestyrken.

Plan for inddragelses af skolebestyrelsen:

Efter implementeringsmødet: 

 • vis film 1: Introduktion til Skolestyrken (link til filmen)
 • gennemgå tidslinjen og Skolestyrkens elementer (pdf af tidslinje)

Efter aktionsplansmødet:

 • Vis udvalgte slides fra aktionsplansmødet om datagrundlaget
 • Fortæl om skolens valg af fokusområde

Efter uddannelsesdagene:

 • Vis Skolestyrkens værktøjer til trivselsfremme og orienter om processen for at udbrede værktøjet til hele skolen
 • Vis og fortæl om procedure og værktøj til håndtering af mobning

Efter Forankringsmødet:

 • Orienter om, hvordan Skolestyrken fremadrettet skal blive en del af det pædagogiske arbejde.
 • Drøft, hvordan skolebestyrelse og koordinationsgruppe skal sikre at opdatere antimobbestrategien

Jeres antimobbestrategi

Skolebestyrelsen og ledelsen har ansvaret for jeres antimobbestrategi. Vi anbefaler, at koordinationsgruppen arbejder sammen med skolebestyrelsen om at få implementeret Skolestyrkens værdier og redskaber i jeres strategi, når I har været igennem Skolestyrkens program.

En ressourceorienteret tilgang

Forældresamarbejde om trivsel